Bi?n ?i?u kh?ng th? thành có th?

Chúng t?i ?ang d?n ??u th? tr??ng ngày nay và ??nh hình th? tr??ng ngày mai v?i các gi?i pháp mang tính chuy?n ??i.

Cau chuy?n c?a chúng t?i

T?i Henkel, t? duy ??i m?i và tinh th?n kinh doanh ?? ?n sau vào DNA c?a m?i nhan viên. Các chuyên gia c?a chúng t?i lu?n ?am mê h?c h?i nh?ng ki?n th?c v? th? tr??ng và các ?ng d?ng m?i. Danh m?c s?n ph?m ?a d?ng t? ch?t k?t dính, v?t li?u b?t kín ??n l?p ph? ch?c n?ng ???c cho ra ??i v?i m?c ?ích chuy?n ??i và d?n ??u th? tr??ng. H?n h?t, l?i ích t? vi?c là m?t c?ng ty toàn c?u giúp Henkel lu?n s?n sàng ?? x? ly m?i thách th?c, t? ?ó phát tri?n các gi?i pháp th?ng minh và b?n v?ng – cùng v?i chính khách hàng c?a mình. Bi?n nh?ng ?i?u kh?ng th? thành có th?!
日本wvvw在线中文字幕_第九色区av天堂_春色校园小说综合网