Doká?eme to.

Díky na?im transformativním ?e?ením jsme ?pi?kou na sou?asném trhu a utvá?íme trhy budoucnosti.

Ná? p?íběh

U spole?nosti Henkel jsou inovativní my?lení a podnikatelsky duch sou?ástí na?í DNA. Jsme zvídaví a zanícení odborníci s?podrobnymi znalostmi trhu a pou?ití. Cílem na?eho jedine?ného sortimentu lepidel, těsnicích p?ípravk? a funk?ních lak? je p?eměna trh? a zp?sobu va?í práce. Jsme va?ím globálním partnerem p?ipravenym zvládnout v?echny vyzvy a vypracovat ?e?ení, které bude inteligentní i udr?itelné – spole?ně s vámi. Pro lep?í vysledky.
日本wvvw在线中文字幕_第九色区av天堂_春色校园小说综合网